فيزيولوژي
يکي از مشکلات رايج بيمارستانها به ويژه در بخشهاي بستري با اقامت طولاني و بخش مراقبت هاي ويژه زخم بستر است که هزينه ها و عوارض زيادي را براي بيمار و نظام سلامت ايجاد ميکند. امکان ابتلا به زخم بستر در بيماراني که براي مدت طولاني در بيمارستان بستري ميشوند دوچندان ميشود. از آنجاکه زخم بستر، ناشي از فشار بيش از حد به پوست بدن به دليل خوابيدن طولاني مدت در يک وضعيت ثابت است، کارکنان بيمارستان بايد به طور منظم اينگونه بيماران را بر روي تخت هايشان بچرخانند تا از وقوع آن جلوگيري شود. با اختراع تخت هوشمند براي رفع معضل زخم بستر، نور اميدي در دل بيماران روشن شده است.

چگونه کار ميکند
تخت بدون نياز به دستگاه کنترل از راه هم به شکل عمودي و کناري خم ميشود و بيمار خود را در تخت جابجا ميکند تا احساس راحتي کند. يک نرم افزار هوشمند در اين تخت تعبييه شده که به فشار يا تغييرات حرکتي حتي بسيارکوچک و ناچيز اندام هاي مختلف بدن بيمار نيز حساس است. اين نرمافزار به شکل ملحفه روي تخت کشيده شده است. وقتي بيمار حرکت ميکند، پيامي را به کامپيوتر مرکزي که موتور مکانيکي را کنترل ميکند، ميفرستد.
درحال حاضر تخت هوشمند ديگري نيز به بازار عرضه شده است که از حرکات يک فرد سالم در طول خواب تقليد ميکند. از اين رو حرکات بيمار در طي خواب را ثبت ميکند و با حرکات يک فرد سالم مقايسه کرده و اگر تشخيص دهد که بيمار به مدت طولاني در يک حالت باقي مانده، اين تخت به آرامي با تشک مخصوص خود، او را به حرکت در ميآورد. اين تشک مخصوص بر روي يک چارچوبي قرار گرفته که فاقد نقطه مشترک با تشک است اما از باريکه هاي منعطفي تشکيل شده است. اين چارچوب، خود از مواد هوشمند تشکيل يافته که خواص و قابليت هاي آن را ميتوان به هر شکل موردنيازي تغيير داد.

در چه مواردي بهکار ميرود
اين تخت مخصوص بيماران يا سالخوردگاني است که قادر به حرکت نيستند و به آنها امکان ميدهد خودشان و بدون کمک ديگران جابجا شوند. علت طراحي چنين تختي، جلوگيري از ابتلاي به زخم بستر و مشکلات ناشي ازخوابيدن طولاني مدت در تخت است.

تشک هوشمند
در اين تشک جديد حسگرهاي فراواني وجود دارد که در هر لحظه به طور مداوم فشار واردشده از طرف تخت بر روي فرد را اندازهگيري ميکنند. بررسي ها نشان ميدهند، با استفاده از اين تشک در هر لحظه دستگاه فشار وارد بر تشک را بيشتر از حد مجاز و احتمال تشديد زخم بستر را حساس کرد، بلافاصله رنگ تشک در آن ناحيه تغيير ميکند. با تغيير رنگ تشک و فعالسازي آلارم هشداردهنده پزشکان و پرستاران بيمار ميتوانند سريعاً نسبت به تغيير موضع خواب بيمار اقدام کنند.

کشورهاي سازنده تخت هوشمند
اسپانيا و سوئيس

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی